Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie
Michał Krokowski

Kancelaria komornicza powstała w marcu 2017 roku. Przyjęte w Kancelarii rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie oraz wiedzę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi.
Spłać zadłużenie LicytacjeKontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie
Michał Krokowski

Kancelaria

Nieodłącznym elementem działań Kancelarii jest ciągła informatyzacja oraz pozyskiwanie kolejnych dróg, które umożliwiają sprawne poszukiwanie majątku dłużnika. Obecnie zespół tworzy grupa doświadczonych pracowników, asesorów i aplikantów komorniczych. Działalność zespołu merytorycznego wspierana jest przez doświadczony zespół pracowników biurowych…

Zakres zadań

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych w zakres zadań wykonywanych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michała Krokowskiego wchodzi:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podtlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  • na zlecenie sądu – osobiste doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty
  • sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • sporządza protokół stanu faktycznego;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

DOSTĘPY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michał Krokowski dysponuje dostępem do następujących systemów ułatwiających prowadzenie postępowania egzekucyjnego:

Ognivo

– system ułatwiający ustalenie rachunków bankowych dłużników.

CEPiK

– Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – umożliwia ustalenie pojazdów wchodzących w skład majątku dłużnika.

EPUAP

– Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – platforma przyspieszająca i ułatwiająca kontakt z urzędami.

PUE ZUS

– elektroniczne zapytania do ZUS, pozwalające na szybką weryfikację miejsca zatrudnienia dłużnika.

Komornik online

– system pozwalający wierzycielowi na dostęp do prowadzonych z jego wniosku postępowań egzekucyjnych.

EPU (nr ID komornika: 2460)

– komornik obsługuje wnioski składane za pośrednictwem Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

CBDKW

– pozwala na szybkie ustalenie numerów ksiąg wieczystych nieruchomości dłużnika.

CEIDG

– baza danych pozwalająca na ustalenie numeru Pesel na podstawie numeru NIP lub Regon, dotyczy głównie dłużników prowadzących działalność gospodarczą

Najnowsze licytacje

pokaż wszystkie