Dłużnik

Dłużnik – osoba zobowiązania na podstawie tytułu wykonawczego do spełnienia określonego świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego) na rzecz wierzyciela.

Dłużnik jest stroną postępowania egzekucyjnego, które nakłada na niego określone obowiązki.

Dłużnik ma obowiązek:

– Spełnienia świadczenia,
– Znoszenia egzekucji sądowej,
– Udzielania Komornikowi wszelkich wyjaśnień i stawienia się na jego wezwanie,
– Informowania Komornika o zmianie miejsca pobytu.

Komornik jest obowiązany, na wniosek wierzyciela i na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego, dokonać wszelkich przewidzianych prawem czynności, aby doprowadzić do wypełnienia określonego w tym tytule obowiązku. KOMORNIK NIE MA PRAWA BADANIA ZASADNOŚCI ANI WYMAGALNOŚCI tego obowiązku. Nie wie również jakie zdarzenia spowodowały wydanie tytułu wykonawczego, a tym samym CZEGO DOTYCZĄ EGZEKWOWANE PRZEZ WIERZYCIELA NALEŻNOŚCI.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 770 kodeksu postępowania cywilnego to DŁUŻNIK PONOSI KOSZTY EGZEKUCJI, które ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Zatem im dłużej trwa postępowanie i im więcej czynności w jego ramach musi podjąć komornik, tym koszty egzekucji są wyższe.

Osoba, która dowiedziała się, że prowadzone jest przeciwko niej postępowanie egzekucyjne (np. od pracodawcy czy pracownika swojego banku), powinna JAK NAJSZYBCIEJ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z KOMORNIKIEM w celu ustalenia aktualnej wartości egzekwowanego roszczenia, na czyj wniosek prowadzone jest postępowanie oraz na podstawie jakiego tytułu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Wykaz majątku – pobierz wniosek